Polskie Towarzystwo Tribologiczne


Prof. Janusz T. JANECKI (1928-2016)

4. września zmarł Profesor Janusz Tytus Janecki, wybitny uczony, wiodąca postać w obszarze nauk o eksploatacji, autorytet w zakresie tribologii.

Prof. Janecki urodził się 8 maja 1928 r. w Poznaniu, w rodzinie nauczycielskiej. Studia wyższe techniczne I. stopnia ukończył w 1950 r. na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (obecnie Politechnika Poznańska), gdzie został zatrudniony w Katedrze Silników i Pojazdów Mechanicznych jako starszy asystent.

W czerwcu 1951 r. został powołany do służby wojskowej z poleceniem objęcia stanowiska dydaktyczno-naukowego w Katedrze Eksploatacji Czołgów w nowoutworzonej Wojskowej Akademii Technicznej. W uczelni tej w 1961 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy z dziedziny tribologii. Był pierwszym w kraju tribologiem ze stopniem naukowym. Promotorem był prof. zw. dr hab. inż. Stefan Ziemba, czł. zw. PAN, z którego inspiracji Prof. Janecki poświęcił się naukowej działalności w tym obszarze wiedzy. W efekcie, obok problematyki eksploatacyjnej, ogromna większość prac naukowych i technicznych Profesora dotyczyła tribologii.

Od 1957 r. do 1967 r. Profesor Janecki był kierownikiem Katedry Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych WAT, otrzymując kolejne awanse naukowe adiunkta i docenta oraz wojskowe od stopnia porucznika do pułkownika. W 1967 r. został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), które zajmował do r. 1992. Pod Jego kierownictwem Instytut ten stał się jedną z wiodących w kraju placówek naukowych w dyscyplinie eksploatacji i budowy maszyn, a szczególnie w obszarze tribologii. W r.1979 WITPiS uzyskał prawa doktoryzacji.

Prof. Janecki habilitował się w 1969 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, na podstawie pracy dot. fizykochemicznych przemian tribologicznych w kompozytach wysokociernych,. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w r. 1972, a profesora zwyczajnego - w r. 1984.

W okresie od 1956 r. czynnie działał w Zespole d/s. Tarcia, Smarowania i Zużycia KBM PAN; był również przez wiele lat kierownikiem Zespołu Tribologii w Sekcji Podstaw Eksploatacji. Przez wiele kadencji był z wyboru członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Komitetu Transportu PAN. W latach 1972-1984 był członkiem Komitetu Nagród Państwowych, a także członkiem Rady Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego.

W latach 1992-2008, po przejściu na emeryturę, był pracownikiem naukowym i przez 3 kadencje przewodniczącym Rady Naukowej WITPiS, a także, przez 4 kadencje, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
Pracował też naukowo w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (1992-2001).

Profesor Janecki był autorem i współautorem ponad ok. 300. opracowań naukowych i technicznych; kierował wieloma projektami o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, współautorem pierwszej wydanej w Polsce książki dotyczącej zagadnień tribologicznych, a także autorem i współautorem 12. innych publikacji książkowych poświęconych tribologii, eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz technice wojskowej. Brał aktywny udział w pracach kolejnych Szkół Tribologicznych. Był organizatorem i współorganizatorem kilku z nich, w tym organizatorem I. Krajowego Kolokwium Tribologicznego (1978 r.).

Profesor Janecki miał liczące się osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych. Wypromował 16. doktorów, w większości pracowników WITPiS oraz ITeE-PIB, przede wszystkim z obszarów tribologii i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych (dwóch doktorów z Niemiec). Kierował wieloma pracami magisterskimi, był recenzentem licznych prac habilitacyjnych i przewodów kwalifikacyjnych na tytuł naukowy profesora. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem European Materials Research Society w Strasburgu, honorowym członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Tribologicznego, laureatem wielu wyróżnień resortowych i uczelnianych.

Był odznaczony Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski - Kawalerskim i Oficerskim,
a także szeregiem innych odznaczeniem państwowych.     

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Redakcja czasopisma TRIBOLOGIA wyrażają głębokie ubolewanie z powodu odejścia Profesora. Nauka traci wybitnego uczonego, wychowawcy wielu badaczy, jednocześnie osoby bardzo życzliwej, potrafiącej w niespotykany sposób łączyć wysokie wymagania zawodowe z dużą wyrozumiałością.

Cześć jego pamięci.

 

 

Zarząd PTT oraz Redakcja TRIBOLOGII

2016-09-06 | Remigiusz Michalczewski
.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.