Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

[ PDF - do pobrania ]

REGULAMIN
Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego


Walne Zebranie Członków PTT, zwane dalej Zebraniem, działa na zasadach określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach, postanowieniami §§ 20-27 Statutu PTT, zwanego dalej Statutem, oraz w niniejszym Regulaminie.
 

§ 1.

W Zebraniu z głosem stanowiącym mają prawo brać udział wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

§ 2.

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli w nim uczestniczy co najmniej połowa członków, a w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania ; Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień - §22 pkt.3 statutu.
 2. Zebranie otwiera prezes PTT lub jeden z wiceprezesów, stwierdzając prawidłowość zwołania Zebrania i na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania jego prawomocność, tj. zdolność do podejmowania uchwał.
 3. Otwierający Zebranie zarządza wybór przewodniczącego Zebrania spośród zebranych w głosowaniu jawnym. Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad i nie kandyduje na stanowisko prezesa PTT. Przewodniczący może zarządzić wybór prezydium Zebrania, w którego skład mogą być powołani dwaj asesorzy pomagający przewodniczącemu w prowadzeniu Zebrania.

§ 3.

Porządek obrad zwyczajnego Zebrania obejmuje m.in.:

 1. Wybór spośród zebranych w głosowaniu jawnym Komisji Wnioskowej (2-5 osób) i Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej (2-5 osób) oraz 1-2 protokolantów.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdnia z realizacji uchwał i wniosków Komisji Wnioskowej poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 4. Sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z ubiegłej kadencji.
 5. Dyskusję nad sprawozdaniami i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybory prezesa PTT, członków Zarządu Głównego PTT i Komisji Rewizyjnej PTT.
 7. Interpelacje i wyjaśnienia.
 8. Uchwalanie wniosków i podejmowanie uchwał.
 9. Wolne wnioski.

§ 4.

Porządek obrad może ponadto zawierać:

 1. Uczczenie pamięci członków PTT zmarłych w czasie ubiegłej kadencji.
 2. Wręczanie nagród i odznaczeń PTT.
 3. Zatwierdzanie regulaminów organów PTT, jeżeli zgłoszone zostały wnioski w sprawie ich zmiany.
 4. Uchwalanie zmian w Statucie PTT większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 5.

 1. Proponowany porządek obrad jest podawany do wiadomości uczestników Zebrania przez Zarząd Główny wraz z zawiadomieniem o Zebraniu co najmniej na cztery tygodnie przed Zebraniem.
 2. Porządek obrad może być uzupełniony przez Zebranie zwykłą większością głosów o dodatkowe punkty, jeżeli ich treść leży w kompetencji Zebrania.
 3. Przyjęty porządek obrad nie ulega zmianie do zamknięcia Zebrania.

§ 6.

Komisja Wnioskowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, który wraz z Komisją gromadzi napływające w czasie dyskusji oraz zgłaszane pisemnie wnioski, porządkuje je i przedstawia przewodniczącemu celem poddania ich pod głosowanie w odpowiednim punkcie porządku obrad.

§ 7.

 1. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który wraz z Komisją:
  1. sprawdza listy obecności członków na Zebraniu i podaje do jego wiadomości liczby obecnych członków,
  2. oblicza wyniki głosowań i przedstawia je Zebraniu.
 2. W głosowaniach jawnych Komisja oblicza głosy "za" i "przeciw". Przy równych liczbach głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania. Głosów wstrzymujących się nie oblicza się i nie notuje.
 3. Z głosowań tajnych Komisja sporządza protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji. Po przedstawieniu tego protokółu Zebraniu i przekazaniu go przewodniczącemu Zebrania Komisja niszczy karty do głosowania.
 4. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej do władz PTT i wyrażenia przezeń zgody na kandydowanie, przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe wybory do Komisji na miejsce tej osoby.

§ 8.

 1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom dyskusji w kolejności zgłoszeń.
 2. Poza kolejnością przewodniczący może udzielać głosu:
  1. członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
  2. zgłaszającym wnioski w sprawach formalnych.
 3. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące:
  1. głosowania bez dyskusji,
  2. przerwania lub zakończenia dyskusji,
  3. zamknięcia listy mówców,
  4. ograniczania czasu wypowiedzi jednego mówcy,
  5. kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  6. sprostowania błędów rzeczowych i proceduralnych,
  7. zarządzania przerw w obradach.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych głos mogą zabrać tylko dwaj mówcy - jeden "za" i jeden "przeciw".

 1. Przewodniczący ma prawo zwracać uwagę mówcom nie przestrzegającym ustalonych przez Zebranie zasad dyskusji, a nie stosującym się do uwag ma prawo odebrać głos. Pozbawiony głosu może się odwołać od decyzji przewodniczącego do Zebrania.
 2. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to referentów uchwał, którzy mają prawo wyjaśniać treści proponowanych uchwał aż do wyczerpania wszystkich pytań i wątpliwości zgłaszanych przez członków.

§ 9.

 1. Głosowanie w czasie Zebrania odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru władz tj.: prezesa PTT, członków Zarządu Głównego PTT, Komisji Rewizyjnej PTT i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Na żądanie jednej dziesiątej obecnych członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach, z wyjątkiem wyboru prezydium Zebrania.
 3. Członek Towarzystwa nie uczestniczy w głosowaniach nad uchwałami w sprawach indywidualnych, osobiście go dotyczących.

§ 10.

 1. Wybory władz PTT odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prawo zgłaszania kandydatur mają członkowie Towarzystwa obecni na sali.
 3. Obecni kandydaci wyrażają zgodę ustnie. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Zebraniu doręcza przewodniczącemu pisemną zgodę kandydata. Zgłoszenie kandydatury nieobecnego członka wymaga ponadto doręczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na Zebraniu.
 4. Kandydować mogą wszyscy członkowie zwyczajni PTT, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Do Komisji Rewizyjnej PTT nie mogą kandydować członkowie PTT pełniący funkcje z wyboru w organach PTT, których kadencja nie upływa z dniem Zebrania, chyba że zobowiążą się zrezygnować z tych funkcji z chwilą wyboru do Komisji.

§ 11.

 1. Po zamknięciu listy kandydatów do danego organu wskutek braku dalszych zgłoszeń, przewodniczący Zebrania poleca Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej wypisanie ich nazwisk w kolejności alfabetycznej w sposób widoczny dla uczestników Zebrania tak, aby mogli oni nanieść je na karty wyborcze.
 2. Głosujący skreśla na kartach wyborczych nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głosujący może skreślić dowolną liczbę nazwisk, ale pod rygorem nieważności głosu nie może pozostawić nieskreślonych nazwisk więcej, niż wynosi zgodna ze Statutem PTT liczba członków organu, który jest daną kartą wybierany.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, która oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów i z czynności tych sporządza protokół, po czym postępuje jak w § 7 ust. 3.

§ 12.

 1. Głosowanie na prezesa PTT odbywa się oddzielnie. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał bezwzględną większość głosów ważnych. W razie potrzeby przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe głosowanie na tych samych lub innych kandydatów.
 2. Głosowanie na członków Zarządu Głównego PTT odbywa się w ten sposób, że na jednej karcie wyborczej umieszcza się wszystkie nazwiska kandydatów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największe liczby głosów ważnych. Przy równych liczbach głosów, gdy liczba wybranych przekraczałaby liczbę przewidzianą Statutem PTT, przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie spośród kandydatów o równych liczbach głosów. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia o wyborze, przewodniczący zarządza losowanie, którego dokonuje Komisja Wyborczo-Skrutacyjna w sposób wskazany przez przewodniczącego za zgodą Zebrania.
 3. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej PTT odbywa się tak samo jak na członków Zarządu Głównego PTT.

§ 13.

Przewodniczący Zebrania po dokonaniu wyboru prezesa PTT proponuje mu dalsze prowadzenie obrad i kończy swe czynności, jeżeli nowowybrany prezes przyjmie tę propozycję.

§ 14.

 1. Odwołanie członka PTT od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału PTT w przedmiocie wykluczenia go z PTT na podstawie § 16 pkt 2 Statutu PTT, powinno być skierowane na piśmie do Zarządu Głównego najpóźniej na 15 dni przed terminem Zebrania. Obowiązkiem Zarządu Głównego jest wprowadzenie odpowiedniego punktu do porządku obrad Zebrania.
 2. Odwołujący się ma prawo być obecny na Zebraniu podczas rozpatrywania jego sprawy i swoje odwołanie popierać; opuszcza salę na czas głosowania i po zapoznaniu się z jego wynikiem jeśli zatwierdzał decyzję Zarządu Głównego co do skreślenia z listy członków PTT, na skutek nieopłacenia składek.

§ 15.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn porządek obrad nie został wyczerpany, Zebranie może być przerwane, ale nie zamknięte.

§ 16.

Z przebiegu obrad Zebrania prowadzi się protokół, za który odpowiedzialny jest urzędujący sekretarz generalny PTT. Protokół podpisują przewodniczący Zebrania i protokolanci. Protokół winien zawierać datę Zebrania, liczbę wybranych członków, liczbę obecnych uprawnionych do głosowania według listy obecności, porządek obrad, opis przebiegu obrad zgodnie z ich porządkiem,
oraz:

 1. treść uchwalonych wniosków;
 2. teksty powziętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczby głosów "za" i "przeciw";
 3. protokóły Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

§ 17.

Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący Zebrania zgodnie z przepisami prawa i Statutem PTT oraz z wolą Zebrania wyrażoną według przyjętych uprzednio zasad prowadzenia obrad.

§ 18.

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zebranie 8 stycznia 2002 r.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.