Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Statut

 

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 :

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Tribologiczne", zwane w dalszej części statutu PTT.
 

§ 2.

PTT jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym wyższej użyteczności publicznej osób współdziałających w rozwoju i rozpowszechnianiu tribologii.
 

§ 3.

Terenem działalności PTT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.
 

§ 4.

PTT działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 

§ 5.

PTT opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
 

§ 6.

PTT może być członkiem stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami tribologii.
 

§ 7.

PTT ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz sekcji.
 

§ 8.

PTT ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9.

Celem PTT jest :

 1. Integracja osób, zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią.
 2. Rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzin techniki.
 3. Popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii.

§10.

PTT dąży do osiągnięcia celu przez :

 1. Współdziałanie z właściwymi organami władzy i administracji państwowej, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i placówkami naukowo-badawczymi.
 2. Opiniowanie, inspirowanie i wspieranie prac naukowych, wdrożeniowych i wynalazczych z dziedziny tribologii.
 3. Gromadzenie i klasyfikowanie informacji oraz baz danych, związanych z usługami eksperckimi realizowanymi przez członków PTT.
 4. Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań tribologii wśród kadry naukowej i technicznej.
 5. Krzewienie wiedzy tribologicznej wśród członków i zainteresowanych pracowników przemysłu oraz służb eksploatacyjnych maszyn, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, odczytów itp.
 6. Inicjowanie publikacji w prasie, radiu i telewizji.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie uzyskanych zezwoleń i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń oraz prezentowanie osiągnięć polskiej tribologii za granicą.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkowie PTT dzielą się na :

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, lub cudzoziemiec wykazujący się działalnością o charakterze zawodowym, naukowym, dydaktycznym, wdrożeniowym, popularyzatorskim lub przejawiający zainteresowania w dziedzinie tribologii.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, zamieszkała w Kraju lub za granicą, przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.
 3. Członkiem honorowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, szczególnie zasłużona dla rozwoju tribologii. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walny Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy cudzoziemiec posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
 4. Członkiem wspierającym PTT może być polska lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która chce wspierać działalność Towarzystwa finansowo lub w sposób rzeczowy.

§ 13.

Członek zwyczajny PTT ma prawo do :

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz PTT.
 2. Uczestnictwa w działalności PTT.
 3. Korzystania z urządzeń, materiałów i publikacji oraz pomocy PTT przy realizowaniu celów statutowych PTT.

§ 14.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do :

 1. Czynnego uczestnictwa w działalności PTT.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz postanowień władz PTT.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.

 1. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, poza szczególnym przypadkiem wymienionym w Rozdziale §12 punkt 3.
 2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTT.
 3. Członek wspierający ma obowiązek corocznego wpłacania do kasy PTT składki ustalonej przez siebie w deklaracji.

§ 16.

Członkostwo w PTT ustaje w wyniku :

 1. Rezygnacji na piśmie zgłoszonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania z opłatami członkowskimi ponad 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 3. Wykluczenia przez Sąd Koleżeński za działalność sprzeczną z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia lub też postępowania nieetycznego bądź na szkodę PTT.
 4. Wykluczenie przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w wyniku skazania wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych.
 5. Śmierci członka.

§ 17.

Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo do odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
 

§ 18.

Członkostwo honorowe wygasa w wyniku :

 1. Rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi Głównemu.
 2. Pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Śmierci członka.

§ 19.

Członkostwo wspierające ustaje w wyniku :

 1. Rezygnacji na piśmie złożonej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
 2. Likwidacji instytucji, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 3. Skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z listy członków wspierających z powodu zalegania ze składkami ponad dwa lata mimo dwukrotnych upomnień na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE

§ 20.

 1. Władzami naczelnymi są :
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz naczelnych trwa cztery lata.

§ 21.

 1. Najwyższą władzą PTT jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako nadzwyczajne lub zwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalanie głównych kierunków działalności PTT i wytycznych dla Zarządu Głównego,
  • podejmowanie uchwał dotyczących działalności PTT,
  • wybór: Prezesa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich i zaleceń innych świadczeń nieobowiązkowych,
  • uchwalanie zmian w statucie,
  • uchwalanie wniosku o rozwiązanie PTT i podziale majątku,
  • nadawanie godności Honorowego Prezesa,
  • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  • rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych na piśmie przed obradami przez władze naczelne PTT, Zarządu Oddziału lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.

§ 22.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie: uchwały Zarządu Głównego, żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy zarządów oddziałów. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane i jest zwołane w terminie do trzech miesięcy od daty zaistnienia podstawy do zwołania.
 3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli w nim uczestniczy co najmniej połowa członków, a w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania ; Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów obecnych w czasie głosowania.
 5. Wybory do władz naczelnych są tajne; liczba zgłoszonych kandydatów nie podlega ograniczeniu.

§23.

Zarząd Główny składa się z ośmiu do piętnastu osób i ze swego grona wybiera: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, jego zastępcę i skarbnika, którzy łącznie z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
 

§24.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy :

 1. Kierowanie działalnością PTT zgodnie ze statutem oraz głównymi kierunkami i wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków.
 2. Reprezentowanie PTT na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Uchwalanie i realizacja planów działalności PTT.
 4. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań z rocznej realizacji budżetu oraz sprawozdania z okresu kadencji Zarządu Głównego.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarządzanie majątkiem PTT.
 7. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, określanie terytorialnego zasięgu ich działalności, nadzór nad ich działalnością i koordynowanie tej działalności oraz uchylanie uchwał i postanowień władz oddziałów.
 8. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie sekcji, określanie ich zakresu tematycznego, nadzór nad ich działalnością i koordynowanie tej działalności oraz uchylanie uchwał i postanowień władz sekcji.
 9. Ocena działalności oddziałów i sekcji oraz udzielanie im wytycznych i pomocy.
 10. Powoływanie komisji i zespołów w PTT w celu wykonania określonych zadań oraz powierzanie zarządom oddziałów i poszczególnym członkom zwyczajnym wykonywanie takich zadań.
 11. Przyznawanie odznak honorowych, wyróżnień i nagród.
 12. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych.
 13. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
 14. Okresowe informowanie członków PTT o jego działalności.
 15. Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności PTT.
 16. Podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością PTT.

§ 25.

W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.

§ 26.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Co najmniej jedno posiedzenie w roku ma charakter plenarny z udziałem prezesów oddziałów, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, mających głos doradczy.

§ 27.

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PTT kieruje Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium Zarządu Głównego uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zależnie od potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

§ 28.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku, zgodnie z regulaminem działalności Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 29.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrola zgodności działalności PTT ze statutem i przepisami obowiązującymi w Polsce przynajmniej raz w roku.
 2. Kontrola działalności finansowo-gospodarczej PTT.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Stawianie wniosku na Walnym Zebraniu Członków udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 5. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego uwag i wniosków dotyczących działalności PTT.
 6. Uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych oddziałów oraz nadzór nad działalnością tych komisji.

§ 30.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz naczelnych i władz oddziałów.
 

§ 31.

 1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu do dziewięciu osób i ze swego grona wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 32.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :

 1. Rozpatrywanie sporów powstających między członkami PTT w sprawach związanych z działalnością PTT.
 2. Wymierzanie kar upomnienia, zawieszenia w prawach członka do jednego roku lub wykluczenia z PTT od orzeczenia przysługuje członkowi PTT odwołanie do sądu koleżeńskiego w innym składzie.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY

§ 33.

 1. Na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwo powołuje oddziały terenowe i określa ich zasięg działania.
 2. Oddziały są terenowymi organami PTT powołanymi przez Zarząd Główny.
 3. Władzami w oddziale są:
 4. Walne Zebranie Oddziału,
 5. Zarząd Oddziału,
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 7. Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 34.

 1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz na cztery lata. Walne Zebranie Oddziału jest prawomocne jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych z prawem głosu, a w drugim terminie 1/4 członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych z prawem głosu należących do Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje tylko nad sprawą, dla której zostało zwołane.

§ 35.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy :

 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału następuje po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Uchwalenie wytycznych dla Zarządu Oddziału.
 4. Rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału przez członków Oddziału lub władze PTT i ujętych w porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału.

§ 36.

 1. Zarząd Oddziału składa się od pięciu do dziesięciu osób i ze swego grona wybiera prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z regulaminem działalności zarządów oddziałów uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 37.

Do zadań Zarządu Oddziału należy :

 1. Realizowanie celów statutowych.
 2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT.
 3. Reprezentowanie Oddziału na terenie jego działania.
 4. Opracowywanie planów działania i ich realizacja.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału oraz innych zebrań i spotkań członków Oddziału.
 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami na terenie działania Oddziału.
 7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i skreślanie ich z listy członków.
 8. Przyjmowanie członków wspierających i współpraca z nimi zakresie możliwości Oddziału oraz skreślanie ich z listy członków.
 9. Inicjowanie i popieranie na terenie działania Oddziału działalności młodzieży szkolnej i studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osiągnięć tribologii.

§ 38.

Zarząd Główny może powoływać do wykonania określonych zadań interdyscyplinarne zespoły, grupujące członków Oddziału o różnych zawodach.

§ 39.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się zależnie od potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok, zgodnie z regulaminem działalności komisji rewizyjnych oddziałów uchwalonym przez Główną Komisję Rewizyjną.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału.

§ 40.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :

 1. Kontrola zgodności działalności Oddziału ze statutem PTT, uchwałami i postanowieniami władz naczelnych PTT oraz Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału.
 4. Wykonywanie uchwał i postanowień Głównej Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK PTT

§ 41.

 1. Majątek PTT składa się z ruchomości i nieruchomości oraz z funduszu powstałego z :
 2. składek i innych świadczeń finansowych członków,
 3. dotacji, darowizn i zapisów,
 4. dochodów z działalności statutowej (wydawniczej, doradczej, publicystycznej itp.),
 5. dochodów z innej działalności, na którą uzyskano zgodę odpowiednich władz,
 6. dochodów z nieruchomości.
 7. Prawnym właścicielem majątku jest PTT, w którego imieniu działa Zarząd Główny. Nabywanie, zarządzanie i zbywanie tego majątku należy do Zarządu Głównego.
 8. Zarząd Główny może upoważnić zarządy oddziałów do korzystania i zarządzania częścią majątku.
 9. Majątek może być użyty tylko na działalność zgodną ze statutem PTT.
 10. Interesy majątkowe Towarzystwa na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Głównego lub Oddziału bądź osoby przez nich upoważnione.
 11. Do ważności pism i dokumentów finansowych, dotyczących zobowiązań majątkowych PTT, wymagane są podpisy dwu członków Zarządu Głównego w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE PTT

§ 42.

Zmiana Statutu i rozwiązanie PTT wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 

§ 43.

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu PTT Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów uchwala przeznaczenie majątku i wyznacza siedmioosobową Komisję Likwidacyjną.  

.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.