Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej

[ PDF - do pobrania ]

 

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO

§1

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Tribologicznego zwana dalej Komisją, działa na podstawie statutu PTT.

§2

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Kandydują ci członkowie Komisji, którzy wyrażają na to zgodę.
 3. Wybory przeprowadza prezes PTF lub jego zastępca nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wyboru Komisji.

§3

 1. Jeżeli członek komisji nie może z uzasadnionych powodów uczestniczyć w jej posiedzeniach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, na jego miejsce Komisja może w głosowaniu tajnym dokooptować zastępcę.
 2. Kandydatów na zastępcę zgłasza prezes PTT po konsultacji z członkami Komisji. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje też członkom Komisji.

§4

 1. W obradach Komisji biorą udział z głosem stanowiącym jej członkowie wybrani przez Walne Zebranie PTT lub dokooptowani w ciągu kadencji.
 2. W obradach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie PTT.
 3. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Towarzystwa, jeżeli przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.

§5

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w roku.
 2. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komisji może być zwołane na żądanie na żądanie dwóch członków Komisji.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami pomocniczymi uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać najpóźniej na osiem dni przed terminem posiedzenia.
 4. Członkowie Komisji nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu powinni zawiadomić o tym pisemnie przewodniczącego.

§6

 1. Porządek obrad ustala przewodniczący.
 2. Porządek obrad może ulec zmianie na wniosek przewodniczącego lub członka Komisji, przyjęty zwykłą większością głosów.

§7

 1. Sekretarz Komisji protokółuje i prowadzi inną dokumentację Komisji.
 2. Dyskutanci maja prawo wnosić o załączenie swego wystąpienia do protokółu.
 3. Protokół po przyjęci przez Komisję winien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.
 4. Protokóły wraz z załącznikami są przechowywane w aktach Zarządu PTT.

§8

Zmiany w Regulaminie może dokonać Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu PTT.

§9

 1. Komisja może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym w każdej sprawie.
 2. Sprawy personalne wymagają głosowania tajnego.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na przygotowanych kartkach, które są niszczone po sporządzeniu protokółu z posiedzenia Komisji.
 4. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalenia bezwzględną większością głosów.

 

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.