Polskie Towarzystwo Tribologiczne

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

[ PDF - do pobrania ]

REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO


 


I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

§ 1.

Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych w § 16 pkt. 3, § 17, § 31 i § 32 statutu.
 

§ 2.

W konkretnych przypadkach Sąd Koleżeński rozstrzyga także w sprawach interpretacji przepisów statutu Towarzystwa i regulaminów władz Towarzystwa.

§ 3.

Sąd Koleżeński nie rozpatruje spraw, których rozpoznanie leży w kompetencji sądów powszechnych. W przypadku przekazania sprawy rozpatrywanej przez Sąd Koleżeński sądom powszechnym:

 1. Sąd Koleżeński zawiesza postępowanie;
 2. tracą moc wykonawczą orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie.

W sprawie, która była przekazana sądom powszechnym, może być wszczęte postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jedynie w przypadkach:

 1. określonym w § 5;
 2. umorzenia postępowania przez sądy powszechne.

§ 4.

Członek Towarzystwa skazany prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych na pozbawienie praw publicznych, zostaje z mocy prawa zawieszony w prawach członka Towarzystwa na okres pozbawienia go praw publicznych.
 

§ 5.

Przeciw członkowi Towarzystwa, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych za popełnienie czynu przestępczego może być wszczęte przed Sądem Koleżeńskim postępowanie o wykluczenie z Towarzystwa za popełnienie tego czynu. Ustalenia sądów powszechnych mają dla Sądu Koleżeńskiego moc dowodową.


II. Członkowie Sądu Koleżeńskiego

§ 6.

Sąd Koleżeński składa się z 6 do 9 członków, w tej liczbie z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.
 

§ 7.

 

Do obowiązków przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. powoływanie zespołów sądowych, ze wskazaniem przewodniczącego zespołu;
 2. kontrola zgodności działania zespołów sądowych z regulaminem Sądu Koleżeńskiego;
 3. przedstawienie na Walnym Zebraniu:
  1. tych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, w których wymierzono kary organizacyjne wymienione w § 25 pkt. b) do pkt. d) niniejszego regulaminu;
  2. orzeczeń z uzasadnieniem, od których zostało złożone odwołanie do Walnego Zebrania;
  3. wniosków z uzasadnieniem o wykluczenie członków honorowych Towarzystwa.

§ 8.

Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego zastępuje przewodniczącego w jego obowiązkach, w przypadku niemożności wykonywania ich przez przewodniczącego.

§ 9.

W przypadku trwałej niezdolności do wykonywania swych funkcji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sądu, obowiązki przewodniczącego obejmuje najstarszy wiekiem, wybrany na Walnym Zebraniu członek Sądu Koleżeńskiego.

§ 10.

W razie ustąpienia części członków Sądu, Sąd Koleżeński powołuje na ich miejsce nowych członków Sądu (spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów), w liczbie jednak nie większej od dwu.


III. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego

§ 11.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w ciągu miesiąca od zgłoszenia sprawy powołuje dla jej rozpatrzenia trzyosobowy zespół sądzący (spośród członków Sądu Koleżeńskiego), wskazując wśród nich przewodniczącego zespołu. Przewodniczący Sądu może powołać siebie w skład zespołu, obejmuje on wówczas przewodnictwo zespołu. W skład zespołu nie może wchodzić członek Sądu:

 1. spokrewniony lub spowinowacony (aż do 3 stopnia) z którąkolwiek z osób biorących udział w sprawie jako strona;
 2. o którym przewodniczącemu Sądu wiadomo, iż może być zainteresowany w określonym rozstrzygnięciu sprawy.

§ 12.

Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy:

 1. wyznaczenie terminów rozpraw (pierwsza rozprawa powinna być wyznaczona w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od daty powołania zespołu) i nadzór nad wysłaniem zawiadomień i wezwań;
 2. powołanie protokolanta;
 3. powoływanie świadków i rzeczoznawców;
 4. przewodniczenie zespołowi w czasie rozpraw;
 5. nadzór nad przechowywaniem materiałów dowodowych;
 6. opracowanie uzasadnienia orzeczenia;
 7. ogłoszenie orzeczenia;
 8. zapoznanie przewodniczącego Sądu z orzeczeniem i dokumentami sprawy;
 9. nadzór nad przekazaniem do Sekretariatu Towarzystwa kompletnych dokumentów sprawy po jej zakończeniu.

§ 13.

Do obowiązków członka zespołu należy:

 1. udział w posiedzeniach zespołu;
 2. zapoznanie się z materiałami dowodowymi;
 3. wydanie wspólnie z pozostałymi członkami zespołu orzeczenia w rozpatrywanej sprawie.

§ 14.

Protokolant powoływany jest spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów. Obowiązkiem protokolanta jest sporządzenie pisemnego protokołu rozprawy oraz kontrola prawidłowości zapisu przebiegu rozprawy przy użyciu innych środków technicznych, jeżeli tego rodzaju zapis zarządzony jest przez zespół sądzący.

§ 15.

Przebieg rozpraw jest protokołowany. Zespół sądzący może dodatkowo zarządzić zapis przebiegu rozpraw, lub ich części, przy użyciu innych środków technicznych; w tym przypadku przewodniczący zespołu sądzącego powołuje do obsługi zastosowanych urządzeń osoby o właściwym przygotowaniu, oraz ustala sposób (sposób ten powinien być zatwierdzony przez przewodniczącego Sądu) przechowywania uzyskanych zapisów uniemożliwiający ich zniszczenie, przywłaszczenie lub zniekształcenie oraz zapewniający możliwość odczytania w ciągu 15 lat od zakończenia rozprawy. W przypadku zastosowania środków technicznych do zapisu rozpraw, protokół może być skrócony do podania tylko przedmiotu rozprawy oraz imion i nazwisk członków zespołu sądzącego i osób biorących udział w rozprawie. Protokół nie może być skrócony, jeżeli w rozprawie wydano orzeczenie o wykluczeniu z Towarzystwa.

§ 16.

Wezwania do zgłoszenia się na rozprawę Sądu Koleżeńskiego powinny być rozesłane pocztą poleconą nie później niż na 10 dni przed rozprawą. Każdy członek Towarzystwa wezwany na rozprawę Sądu Koleżeńskiego ma obowiązek stawić się na nią i udzielić wszelkich znanych mu informacji wiążących się z rozpatrywaną sprawą.
 

§ 17.

Wezwanym na rozprawę Sądu Koleżeńskiego, przybywającym z innej miejscowości, przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, w/g zasad stosowanych w Towarzystwie przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych.

§ 18.

Zespół sądzący może obciążyć strony lub jedną ze stron kosztami rozprawy. Należność ta ma pierwszeństwo w ściągalności przed wszystkimi innymi należnościami na rzecz Towarzystwa.
 

§ 19.

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest prawomocne, jeżeli w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia nie zostanie złożone odwołanie do Walnego Zebrania; odwołanie to powinno być złożone do Zarządu Towarzystwa. Sekretarz Towarzystwa, w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania, zawiadamia o tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§ 20.

W przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy do czasu zakończenia kadencji Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący nowego Sądu Koleżeńskiego powołuje nowy zespół sądzący, który przejmuje całą dokumentację sprawy od zespołu ustępującego.
 

§ 21.

Rozprawy Sądu Koleżeńskiego są w zasadzie jawne. Przewodniczący zespołu sądzącego może zarządzić, że część rozprawy odbywać się ma przy drzwiach zamkniętych. Ogłoszenie orzeczenia nastąpić musi jawnie.

§ 22.

Ogłoszenie orzeczenia przez przewodniczącego zespołu odbywa się ustnie na sali rozpraw. Konieczne jest przesłanie stronom orzeczenia na piśmie. Orzeczenie i jego uzasadnienie na piśmie dołączone są do akt sprawy.

§ 23.

Oskarżonemu o wykroczenie podlegające karom organizacyjnym, oraz jego najbliższej rodzinie, przysługuje prawo odmowy składania zeznań przed Sądem Koleżeńskim.

§ 24.

Członek Towarzystwa występujący jako strona może upoważnić lub w każdej chwili cofnąć upoważnienie innego członka Towarzystwa (spoza władz Towarzystwa i jego oddziałów) do występowania w jego imieniu na rozprawach Sądu Koleżeńskiego (nie zwalnia to jednak stron od obowiązku obecności na rozprawie). Upoważnienie takie i cofnięcie upoważnienia powinno być na piśmie doręczone przewodniczącemu zespołu sądzącego.


IV. Kary organizacyjne

§ 25.

Sąd Koleżeński stosuje następujące rodzaje kar:

 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
 4. wykluczenie z Towarzystwa.
  Orzeczenia kar wymienionych w punktach b) do d) podawane są do wiadomości członków Towarzystwa na najbliższym Walnym Zebrania Towarzystwa.

§ 26.

Członkowie władz Towarzystwa zawieszeni w prawach członka Towarzystwa tracą swe mandaty w danej kadencji, niezależnie od złożenia odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa.

§ 27.

Osoba wykluczona z Towarzystwa może być przyjęta ponownie do Towarzystwa po upływie 5 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej po zapoznaniu się z opinią Sądu Koleżeńskiego. Umotywowany wniosek o przyjęcie do Towarzystwa osoby wykluczonej może być postawiony przez:

 1. Walne Zebranie Towarzystwa;
 2. Prezesa Towarzystwa;
 3. Zarząd Główny;
 4. Sąd Koleżeński;
 5. Komisję Rewizyjną Towarzystwa;
 6. samą osobę wykluczoną.

§ 28.

Orzeczenia kar organizacyjnych nie mogą zapaść później niż w 3 lata po dokonaniu wykroczenia.
 

§ 29.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wpisywane są do rejestru orzeczeń, w którym odnotowuje się także wykonanie orzeczenia Sądu. Orzeczenia kar organizacyjnych, z wyjątkiem kary wykluczenia z Towarzystwa, są usuwane z rejestru po 10 latach od zakończenia wykonywania orzeczenia. Członkowie Towarzystwa, których kary zostaną z rejestru skreślone traktowani są jako niekarani organizacyjnie.


V. Postanowienia ogólne

§ 30.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego korzystają z pomocy Sekretariatu Towarzystwa we wszystkich pracach kancelaryjnych związanych z ich pracą w Sądzie Koleżeńskim.

§ 31.

Protokoły rozpraw Sądu Koleżeńskiego i rejestr orzeczeń przechowywane są w Sekretariacie Towarzystwa przez czas nieograniczony.

§ 32.

Korespondencję do Sądu Koleżeńskiego należy kierować na adres Sekretariatu Towarzystwa.
 

§ 33.

Zmiany w regulaminie Sądu Koleżeńskiego wymagają uchwały Walnego Zebrania.

§ 34.

W przypadku uchwalenia zmian w statucie Towarzystwa, tracą moc te przepisy niniejszego regulaminu, które stałyby się sprzeczne z nową wersją statutu Towarzystwa.

§ 35.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.